Rok 2021

Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Kazimierz Biskupi

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie procedury ogłaszania naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku dla organizacji pozarządowych i podmiiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 15 stycznia 2021 r.dot. wprowadzenia do stosowania Komunikatu Nr 01/2021

ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi - Gminnego Komisarza Spisowego z dn. 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie gminy Kazimierz Biskupi

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Komunikatu nr 02/2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi, sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kazimierzu Biskupim

ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Komunikatu Nr 03/2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 marca 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Komunikatu Nr 04/2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 9 kwietnia 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 16kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Komunikatu Nr 05/2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 16 kwietnia 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Komunikatu Nr 06/2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 kwietnia 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050.19.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny spełniania kryteriów do przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kazimierz Biskupi

ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierz Biskupi na lata 2021-2028

ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok