Rok 2020

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 02 stycznia 2020 r. wsprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Kazimierz Biskupi do zaciągania zobowiązań w 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania formo doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 r. 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kazimierz Biskupi

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Kazimierz Biskupi

ZARZĄDZENIE Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.07.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Komunikatu Nr 1/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 13 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.07.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Komunikatu Nr 1/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 13 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.08.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim

ZARZĄDZENIE Nr 0050.09.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Komunikatu Nr 02/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 15 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Komunikatu nr 03/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Komunikatu Nr 04/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 22 kwietnia 2020 r.w sprawie zasad sprzedaży z punktów otwartych zlokalizowanych na targowisku gminnym w Kazimierzu Biskupim przy ulicy Golińskiej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.17.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykoawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych

ZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kazimierz Biskupi na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie Gminy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.19.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Komunikatu nr 06/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 13 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Komunikatu nr 07/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 22 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Kazimierz Biskupi

ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 czerwca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych

ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustaenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego

ZARZĄDZENIE Nr 0050.25A.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.26.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Kazimierz Biskupi

ZARZĄDZENIE Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.29.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 4 września 2020 r. w sprawie sposobu potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych

ZARZĄDZENIE Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 24 września 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Zarządzeniu Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 4 września 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 8 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Komunikatu nr 08/2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 8 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kazimierz Biskupi na lata 2021-2028

ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Biskupi na rok 2021

ZARZĄDZENIE Nr 0050.39.2020 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok