Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zaświadczenie o stanie cywilnym
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - PDF
Karta informacyjna

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Wniosek o wydanie odpisu - PDF
Karta informacyjna

Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego - PDF
Karta informacyjna

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego - PDF
Karta informacyjna

Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego - PDF
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa - PDF
Karta informacyjna

Zawarcie związku małżeńskiego
Wniosek na skrócenie miesięcznego okresu oczekiwania - PDF
Wniosek o udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego - PDF
Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego - PDF
Karta informacyjna

Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim mozna zawrzec małżeństwo - PDF
Karta informacyjna

Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Wniosek o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - PDF
Karta informacyjna

Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego po 1 maja 2009 r. w państwach należących do Unii Europejskiej - PDF
Karta informacyjna

Uznanie ojcostwa
Wniosek o uznanie dziecka poczętego - PDF
Karta informacyjna

Zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego
Wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie - PDF

Zmiana imienia i nazwiska
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska - PDF
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego - PDF
Wniosek o zmianę nazwiska noszonego lub rodowego - PDF
Oświadczenie dziecka, które ukończylo 13 lat na zmianę imienia lub nazwiska - PDF
Oświadczenie drugiego rodzica na zmianę imienia lub nazwiska - PDF
Karta informacyjna

DOWODY OSOBISTE

Aktualizacja informacji dot. nowych dowodów osobistych z drugą cechą biometryczną

Informacja o dowodach osobistych!

Wydawanie dowodu osobistego
Wniosek o wydanie dowodu osobistego - PDF
Karta informacyjna

Zgłoszenie utraty, uszkodzenia lub zawieszenia dowodu osobistego
Formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym - PDF, DOC
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - PDF, DOC
Formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym - PDF, DOC
Karta informacyjna

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowych  z rejestru dowodów osobistych - PDF, DOC
Karta informacyjna

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym - PDF, DOC
Karta informacyjna

Wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych
Wniosek o wydanie zaświadczenia z RDO - PDF, DOC
Karta informacyjna

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych - PDF
Karta informacyjna

 

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

Przekazanie, aktualizacja, usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych
Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych - PDF
Karta informacyjna

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Odmiejscowienie wydawania zaświadczeń z rejestru PESEL

Informacja o numerze PESEL

Nadanie numeru PESEL
Wniosek
Karta informacyjna
Pełnomocnictwo

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL - podmiotom i innym osobom fizycznym
Wniosek
Karta informacyjna
Pełnomocnictwo

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
Wniosek - PDF, DOC
Wniosek wielojęzyczny
Pełnomocnictwo - PDF, DOC
Karta informacyjna

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego (obywatele polscy i cudzoziemcy)
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Pełnomocnictwo - PDF, DOC
Karta informacyjna

Zameldowanie lub wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Zameldowanie na pobyt stały lyb pobyt czasowy
Wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej - PDF, DOC
Formularz zgłoszenia pobytu stałego
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
Pełnomocnictwo - PDF, DOC
Karta informacyjna

Wymeldowanie - obywatele polscy i cudzoziemcy
Wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej - PDF, DOC
Pełnomocnictwo - PDF, DOC
Karta informacyjna

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trawający ponad 3 miesiące - obywatel polski
Formularz zgłoszenia pobytu stałego
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
Pełnomocnictwo - PDF, DOC
Karta informacyjna

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały lub czasowy
Formularz zgłoszenia pobytu stałego
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
Pełnomocnictwo - PDF, DOC
Karta informacyjna

Zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz zgłoszenie powrotu
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Pełnomocnictwo - PDF, DOC
Karta informacyjna