Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/a ub krzewu/ów - PDF, DOC
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/krzewu - PDF, DOC
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PDF, DOC
Wniosek o przeniesienie decyzji środowiskowej - PDF, DOC
Wniosek na udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - PDF, DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopii - PDF, DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - PDF, DOC, UCHWAŁA
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną - PDF, DOC
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalnosci gospdoarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych - PDF, DOC
Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań - PDF, DOC
Wniosek o zwrot nadpłaty na konto - PDF, DOC
Wniosek o zwrot nadpłaty w kasie - PDF, DOC
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej - PDF, DOC. Oświadczenie do wniosku - PDF, DOC
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej - PDF, DOC
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - PDF, DOC
Informacja o wyrobach zawierających azbest - PDF, DOC
Informacja o zakończeniu wykorzystywania azbestu - PDF, DOC
Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - DOC, Oświadczenie o gruntach w innych gminach - DOC, RODO - PDF
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku - PDF, DOC
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową - link
Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - PDF, DOC
Zgłosznie do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych (szamb) - PDF, DOC