Referat Oświaty

WYKAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

Wykaz placówek oświatowych

STYPENDIA

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
Uchwała Nr XXIV/228/2020 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
Klauzula informacyjna - stypendia


DOFINANSOWANIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Instrukcja wypełnienia tabeli o otrzymanej pomocy
Oświadczenie  de minimis
Oświadczenie rzemieślnika
Wniosek o dofinansowanie
Zawiadomienie o zawartych umowach


DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego
Wniosek o refundację rodzica
Uchwała nr XVIII/164/2019 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kazimierz Biskupi w roku skolnym 2019/2020
Dowóz dzieci niepełnosprawnych - klauzula informacyjna