Realizacja zadań publicznych

Zarządzenie Nr 0050.1.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Kaz

Zarządzenie Nr 0050.1.2021 z dnia 5 stycznia 20201 roku
Wzór - Oferta realizacja zadania publicznego
Wzór - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Wzór - Umowa o realizację  zadania publicznego
Wzór - Zaktualizowana kalkulacja kosztow
Wzór - Zaktualizowany plan i harmonogram działań
Zestawienie dokumentów księgowych do kontroli

Lista wiadomości